5.0
( On 5 )As presentes Condicións Xerais regularán expresamente as relacións que xurdan entre mundoabejas.com e NIF B67421537, rexistradas en GRUPO ALDANY EUROPA, SLU cuxa sede está situada na rúa Vilamari, 86. 08015 Barcelona, ​​e terceiros (en adiante, "Usuarios") que se rexistren como usuarios e / ou adquiren produtos (en adiante, os "Produtos") a través da tenda en liña do sitio web oficial da empresa www. mundoabejas.com (en adiante, a "Tenda").

1. Condicións xerais

1.1 Este Aviso legal establece as condicións xerais de uso (en adiante, "Condicións xerais") que regulan o uso dos servizos da sociedade da información que a empresa pon a disposición dos usuarios a través da tenda. Deste xeito, o acceso e uso da Tenda supón que o Usuario do mesmo acepta na súa totalidade e comprométese a cumprir plenamente as Condicións Xerais vigentes en todo momento. Deste xeito, o Usuario está autorizado a utilizar a Tenda só de acordo coas presentes Condicións Xerais, así como coas instrucións, recomendacións ou condicións específicas indicadas en cada caso específico.

1.2 O acceso á tenda é gratuíto, agás o custo de conexión a través da rede de telecomunicacións proporcionada polo fornecedor de acceso que o usuario contratou.

1.3 Todos os usuarios que accedan á tenda como usuario deben ter polo menos 18 anos.

1.4 A empresa resérvase o dereito de modificar en calquera momento e sen previo aviso a Tenda e os seus contidos, incluídas estas Condicións Xerais, polo que recomendamos lela antes de cada acceso e navegación pola Tenda.

1.5 O Usuario comprométese, en xeral, a utilizar a Tenda para adquirir os Produtos e empregar cada un dos servizos da Tenda dilixentemente, de acordo coa lei, a moral, a orde pública e as disposicións destas Condicións. Xeral e tamén debe absterse de utilizalo de calquera forma que poida danar a imaxe, os intereses e os dereitos da empresa ou de terceiros, ou que poidan danar ou causar danos aos bens e dereitos da empresa, os seus provedores, usuarios ou en xeral de calquera terceiro. Ademais, o Usuario comprométese a non realizar ningún acto para previr, danar, desactivar, sobrecargar ou prexudicar o funcionamento e goce normais da Tenda, ou para evitar, de calquera xeito, o uso normal polos Usuarios ou os funcionamento do mesmo.

1.6 Se incumpre estas Condicións Xerais ou na empresa sospeita razoablemente que non as está a cumprir, a empresa resérvase o dereito de limitar, suspender ou rescindir o seu acceso á Tenda, adoptando calquera medida técnica necesaria para tal fin. Así mesmo, a empresa resérvase o dereito de decidir, en calquera momento, a continuidade dos servizos que presta a través da tenda.

2. Produtos e prezos

2.1 A empresa resérvase o dereito de decidir, en todo momento, os produtos que se ofrecen aos usuarios a través da tenda. En particular, a empresa pode en calquera momento engadir novos produtos aos ofrecidos ou incluídos na tenda, entendéndose que salvo disposición en contrario, estes novos produtos rexeranse polo disposto nestas condicións xerais. Así mesmo, a empresa resérvase o dereito de deixar de proporcionar ou facilitar o acceso e uso en calquera momento e sen previo aviso de calquera dos distintos tipos de produtos ofrecidos na tenda.

2.2 Os produtos incluídos na tenda corresponderán o máis fiable posible permitindo a tecnoloxía de visualización web dos produtos realmente ofrecidos, pero o usuario debe ter en conta que as fotografías, representacións gráficas ou iconográficas e os seus vídeos relativos. Os produtos, así como nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera tipo contidos na tenda teñen un propósito indicativo e, como resultado, carecen de carácter exhaustivo. As características dos produtos e os seus prezos aparecen na tenda. Os prezos indicados na tenda están en € (euros) e inclúen o IVE, salvo que se indique o contrario.

3. Forma de pagamento dos produtos

3.1 No prazo máximo dun día hábil (vinte e catro horas) desde a recepción do pedido, a empresa enviará un correo electrónico ao usuario, confirmando a compra. Devandito correo electrónico asignará un código de referencia da compra e detallará as características do produto, o seu prezo, os custos de envío e os datos das distintas opcións para efectuar o pagamento dos produtos á empresa.

3.2 O usuario que compra un produto a través da tenda debe efectuar o pagamento a través dos sistemas de pago especificados na tenda.

3.3 A empresa presentará os documentos electrónicos nos que se formaliza o contrato, enviando unha copia ao Usuario unha vez finalizada a compra.

3.4 A confirmación da orde enviada pola empresa non é válida como factura, só como proba de compra. A empresa enviará a factura correspondente co produto.

3.5 No caso de que, debido a circunstancias de forza maior, o Produto non estea dispoñible despois de efectuar a compra, a empresa informará ao Usuario por correo electrónico sobre a cancelación total ou, se é o caso, parcial do pedido. A cancelación parcial do pedido non dá dereito a cancelar toda a solicitude, sen prexuízo do exercicio do dereito de desistencia correspondente ao Usuario de acordo co establecido nas presentes Condicións Xerais.

4. Dereito de retirada

4.1 O usuario ten un dereito de desistencia (abandono unilateral do contrato) polo que pode poñerse en contacto coa empresa a través de correo electrónico en info@mundoabejas.com e desistir da compra nun prazo máximo de sete (7) días cualificado da recepción do produto. O produto debe enviarse preferentemente no mesmo estado no que foi entregado e deberá manter as instrucións, documentación, accesorios e o seu envase e etiquetaxe orixinais. Se non, o produto podería sufrir unha depreciación. Esta devolución efectuarase de acordo coas instrucións que a empresa indique ao Usuario en resposta á súa notificación do exercicio de retirada. O usuario deberá devolver o produto nun prazo máximo de sete (7) días hábiles despois de que a empresa indique o método de devolución.

4.2 O retiro implica a devolución do importe aboado. O pagamento realizarase mediante a mesma tarxeta utilizada para o pagamento ou conta bancaria no prazo máximo de quince (15) días desde a recepción pola empresa da comunicación da retirada.

4.3 Os gastos de devolución do produto e o posterior envío correrán a cargo do comprador, agás no caso de erros da empresa.

4.4 O dereito de desistencia non se pode exercer cando o produto non se devolve no seu envase orixinal e cando o produto non estea en perfectas condicións.

5. Devolución de produtos defectuosos

5.1 Sen prexuízo dos outros dereitos que poidan aplicarse, o Usuario terá dereito a un reembolso do prezo dos produtos defectuosos ou dos produtos entregados se non corresponden á orde feita polo Usuario. Alternativamente ao anterior, o Usuario terá dereito a reclamar e ser entregado a un produto igual, en perfectas condicións.

5.2 En caso de devolución de produtos defectuosos ou non correspondentes á súa solicitude, o usuario deberá facelo a través do procedemento establecido no punto 4 anterior, indicando o motivo da devolución e, se é o caso, o devandito defecto que o produto presenta.

5.3 A empresa reembolsará o prezo pagado polos produtos devoltos que son defectuosos ou que non corresponden á orde dos produtos feitos polo Usuario, de acordo co disposto no apartado 4.2 anterior.

6. Garantía

6.1 Os produtos de www.mundoabejas.com (a empresa) están garantidos en termos de calidade.

6.2 A empresa será responsable da falta de conformidade (Garantía) que se manifesta nun prazo de dous anos desde a entrega dos Produtos.

6.3 O Usuario deberá informar á empresa da falta de conformidade no prazo de dous meses despois de ter coñecemento desta. "

7. Servizo ao cliente

7.1 Para calquera incidente ou reclamación, o Usuario pode enviar un correo electrónico a info@mundoabejas.com

8. Servizo de entrega a domicilio

8.1 O ámbito territorial das vendas a través da tenda é exclusivamente para o territorio de España, polo que o servizo de entrega só estará dispoñible para ese territorio. Os produtos adquiridos a través da tenda serán enviados á dirección de entrega indicada polo Usuario unha vez que se verifique o pagamento, cun tempo de entrega estimado de 3-4 días.

8.2 O servizo de entrega da empresa realízase en colaboración con diferentes operadores loxísticos de recoñecido prestixio. Os pedidos non serán servidos en caixas de correos ou en enderezos non permanentes.

8.3 A empresa cobrará os custos de envío correspondentes a cada pedido, dependendo do seu peso e lugar de entrega e en función das tarifas dispoñibles no propio sitio web.

9. Propiedade intelectual e industrial

9.1 O Usuario recoñece que todos os elementos da Tenda e de cada un dos Produtos, a información e os materiais contidos no mesmo, o deseño dos contidos da Tenda (dereito sui generis en base a datos), o seu deseño gráfico (look & feel), os programas informáticos subxacentes (incluíndo códigos fonte), así como os distintos elementos que compoñen a tenda (textos, gráficos, fotografías, vídeos, gravacións de son, etc.) están protexidos por dereitos de propiedade intelectual. e industrial da propia empresa ou dos seus licenciadores. Con relación aos signos distintivos incluídos na tenda (marcas e nomes comerciais) son propiedade da empresa.

9.2 As Condicións Xerais non atribúen de ningún xeito ao Usuario os ditos dereitos de propiedade industrial e intelectual sen ningún outro dereito que os contemplados expresamente neles.

9.3 Para este efecto, mediante estas Condicións Xerais, agás nos casos nos que está legalmente permitido, o Usuario está expresamente prohibido reproducir, transformar, modificar, desmontar, realizar enxeñería inversa, distribución, aluguer, comunicación pública, colocación á disposición, extracción e / ou reutilización da tenda, os seus contidos e / ou os signos distintivos da empresa. O Usuario debe utilizar os materiais, elementos e información á que se accede mediante o uso da Tenda unicamente para as súas propias necesidades, obrigándose a non explotar directamente ou indirectamente comercialmente os materiais, elementos e información obtidos a través de o mesmo.

9.4 O Usuario deberá absterse de evitar ou manipular os dispositivos técnicos establecidos pola empresa ou por terceiros na Tenda.

10. Limitación de responsabilidade

10.1 Vostede recoñece e acepta que o uso da tenda faise en todos os momentos do seu propio risco e responsabilidade, para que a empresa non é responsable de calquera utilización abusiva ou impropia feita da tenda. Para este fin, a empresa só será responsable de calquera dano ao usuario poida sufrir a través da tenda cando os danos sexan causados ​​polo noso dolo.

10.2 A empresa non será responsable dos danos de calquera natureza causados ​​no equipo informático do Usuario debido a virus, gusanos, trojans ou calquera outro elemento nocivo. Recoñece que o uso de Internet implica tomar un risco de que os seus ordenadores poden ser afectados polos elementos anteriormente mencionados. Para iso, o Usuario é responsable, en todo caso, da dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e eliminación de programas electrónicos nocivos.

10.3 A Compañía non será responsable de calquera dano de calquera especie causados ​​ao usuario obtendo erros ou desconexións nas redes de telecomunicacións que producen a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo da tenda, proporcionando o mesmo ou carácter anterior. A este respecto, recoñece que o acceso ao sitio web require servizos proporcionados por terceiros fóra do control da empresa (por exemplo: os operadores de rede de telecomunicacións, provedores de servizos, etc.) cuxa fiabilidade, calidade, continuidade ea operación non corresponde á empresa.

11. Protección de datos

11.1 De conformidade co disposto na Lei 15/1999 de 13 de decembro sobre a Protección de Datos Persoais e os seus regulamentos europeos, RGPD, informamos que os datos facilitados a través do formulario de inscrición e como de transaccións e / ou consultas serán incorporados nun ficheiro propiedade da empresa, para o tratamento pola empresa co único propósito de desenvolver e executar a venda, o coidado dos produtos e servizos que compra personalizado así como calquera outro servizo necesario ou relacionada coa compra a través da tenda.

11.2 Toda a información que solicitamos son necesarios, de xeito que a omisión de calquera deles podería facer imposible para nós para xestionar a súa compra ou ofrecer os servizos solicitados. Por favor, informa-nos inmediatamente de calquera cambio nos seus datos para que a información contida nos nosos arquivos sempre actualizado e non contén erros. A este respecto, recoñece que a información e datos proporcionados son precisas, actualizadas e verdadeiras.

11.3 A menos que indique o contrario durante o proceso de rexistro, o Usuario acepta expresamente que os seus datos poidan ser procesados ​​pola empresa para enviar información comercial sobre os nosos produtos e servizos, así como a terceiras empresas vinculadas á empresa, por correo electrónico. correo electrónico, SMS ou calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente, así como que os seus datos sexan procesados ​​para facer segmentacións e / ou desenvolver perfís coa mesma finalidade.

11.4 O Usuario poderá en calquera momento exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición ou cancelación contactando coa empresa, a dirección indicada anteriormente ou por correo electrónico a info@mundoabejas.com, acompañando en todo caso unha copia do seu DNI. ou documento oficial que acredite a súa identidade.

12. Contrasinais

12.1 A empresa facilitará o uso de contrasinais persoais para o usuario que se rexistre como tal na tenda. Estes contrasinais servirán para acceder aos servizos prestados a través da tenda. O Usuario debe manter baixo a súa responsabilidade exclusiva as contraseñas coa confidencialidade máis estricta e absoluta, asumindo, polo tanto, cantos danos ou consecuencias de calquera natureza derivan da violación ou divulgación do mesmo. Por razóns de seguridade, o usuario pode modificar o contrasinal para o acceso telemático aos servizos ligados á tenda. O Usuario comprométese a notificar inmediatamente á empresa calquera uso non autorizado do seu contrasinal, así como o acceso por parte de terceiros non autorizados.

13. Cookies

13.1 A empresa utiliza cookies para mellorar os seus servizos, facilitar a navegación, manter a seguridade, verificar a identidade do usuario, facilitar o acceso ás preferencias persoais e seguir o seu uso na tenda. As cookies son ficheiros instalados no disco duro do ordenador ou na memoria do navegador no cartafol preconfigurado polo sistema operativo do ordenador do usuario para identificalo.

13.2 Se o Usuario non quere que unha cookie se instale no seu disco duro, debe configurar o seu programa de navegación por Internet para non recibilos. Do mesmo xeito, o Usuario pode destruír libremente as cookies. No caso de que o usuario decida desactivar as cookies, a calidade e velocidade do servizo pode diminuír e, mesmo, perderá o acceso a algúns dos servizos ofrecidos na tenda.

14. Xeral

14.1 O uso da tenda réxese e interprétase de acordo coa lei española. No caso de que algunha das disposicións contidas nestas Condicións Xerais sexa declarada nula, procederá á retirada ou substitución do mesmo. En calquera caso, a devandita declaración de nulidade non afectará á validez do resto das disposicións incluídas nestas Condicións Xerais.

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ou Reset password